Język łaciński Materiały dodatkowe Arkusze maturalne. Język łaciński i kultura antyczna.
Język łaciński

Arkusze maturalne. Język łaciński i kultura antyczna.

Matura

Arkusze maturalne z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym zawierają przykładowe zestawy zadań opracowane w oparciu o wymagania egzaminacyjne obowiązujące od 2023 roku, określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r.

Idź do sklepu

Zalety produktu

  • Publikacja uwzględnia treści zawarte w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka łacińskiego i kultury antycznej od roku szkolnego 2022/2023 wraz z Aneksem i obejmuje wymagania ogólne i szczegółowe w zakresie kompetencji językowych, interkulturowych i społecznych.
  • Każdy zestaw zawiera zadania zróżnicowane pod względem sprawdzanych kompetencji językowych, kulturowych i społecznych oraz typów zadań, wśród których znajdują się zadania zamknięte i otwarte. Zadania zamknięte, polegające na wyborze przez zdającego odpowiedzi spośród zaproponowanych, to między innymi zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie formułuje odpowiedź w języku polskim lub łacińskim. Wśród zadań otwartych znajdą się: przekład tekstu łacińskiego na język polski, teksty z lukami, odpowiedzi na pytania, wpisywanie krótkich odpowiedzi oraz zadania interpretacyjne.
  • Każdy z zaproponowanych arkuszy składa się z trzech segmentów. Pierwszy z nich to zadanie translacyjne wraz z zadaniami, w których sprawdzane są umiejętności i wiedza z zakresu języka łacińskiego i kultury antycznej oraz znajomość kontekstu historyczno-literackiego i kulturowego tłumaczonego tekstu. Część druga to test kulturowo-gramatyczny, sprawdzający stopień opanowania przez zdających wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w podstawie programowej przedmiotu języka łaciński i kultura antyczna, realizowanego w zakresie rozszerzonym.
  • W części trzeciej zdający rozwiązują dwa zadania interpretacyjne, w tym jedno polegające na przekładzie i interpretacji sentencji łacińskiej i drugie oparte na rozpoznawaniu i interpretacji z uwzględnieniem właściwego kontekstu kulturowego scen mitologicznych lub historycznych, przedstawionych na reprodukcjach wizualnych tekstów kultury.

Wersja
demonstracyjna